OIF » Referat » Referat fra styremøte 12. april 2005

Referat fra styremøte 12. april 2005

08.05.2005 17:44

REFERAT FRA STYREMØTE 12. April 2005.

Klubbhuset kl. 1800

Tilstede:           Knut Even Wormdal, Lena Ch. Mogseth, Ruth N. Thoresen, Vibece Larsen.

Meldt fra:         Else Britt Evjen, Ketil Akselsen, Roar Reinhaug, Ole Andreas Opphaug.

 

***************************************************************************

 

Saksliste:

08/04   Ref saker

09/04   Videre arbeid med klubbhusstyret

10/04   Agent avtale med Bredbånd Trøndelag AS

11/04   Nedre Røhme Rock - Underskuddsgaranti

12/04   Eventuelt

 

Godkjenning av referat fra styremøte 1. Mars 2005

Godkjenningen utsettes til neste møte.

 

Sak: 08/04       Utg. post.

                        - Purrebrev til Orklahallen

                       

                        Inng. post

                        - Svar fra Orklahallen

                        - Mail fra Ole Roar Bonvik: Han har oversikten over hjemmesiden, og kunne                fortelle at siden har hatt ca 500 treff pr mars mnd.

                        - Ref fra Håndballavdeling.

                        - Orkdal Kommune: Invitasjon til deltakelse på konferansen ”Rent & Ryddig                Orkdal”

                        - Norges Skøyte forbund: Innkalling til skøytetinget 2005.

 

                        Orientering

                        - Gjeld til Orklahallen er på 54 899,28. 6300 av disse er fra mars mnd. Noe                 som gjør at gjelden ikke kan være så veldig ”gammel”.

                        - Nedre Røhme: ………….

                        - Festkveld for Jenny Berg. Fredag 15. april skal Jenny Berg få utdelt                           Æresmedlemskapet sitt i Orkdal Kulturhus. Dette gjøres fra kl. 1800 til 1930.

 

Sak: 09/04       Videre arbeid med klubbhusstyret.

                        Pga for få styremedlemmer på møtet blir denne saken utsatt til neste møte.

 

Sak: 10/04       Agent avtale med Bredbånd Trøndelag AS

                        Dette gjelder om hvorvidt OIF skal drive verving av bredbåndavtaler for Loqal.

                        OIF tjener 500,- pr avtale som blir gjort i Lagets favør.

 

Vedtak:            Avtalen tilsluttes og undertegnes av leder.

 

Sak: 11/04       Nedre RøhmeRock- Underskuddsgaranti

                        Et arrangement til inntekt for OIF. Her spør arrangørene om OIF kan                         stille med underskuddsgaranti hvis inntekten ikke skulle dekke utgifter.

 

Vedtak:            Det stilles underskuddsgaranti på 50 %. Det forutsettes at det søkes                           kommunal garanti.

Sak: 12/04       Eventuelt

                        Ingen innkomne forslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------                   --------------------------                     ------------------------

Knut Even Wormdal                Ruth P. Thoresen                     Lena Ch Mogseth

--------------------

Vibece Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Orkanger Idrettsforening

 

 

 

Lena Ch. Mogseth

 Sekretær