03.03.2009 - Ulvåshytta

Årsmøtet kl.20.00 23.februar 2009.

1. Kunngjøring, innkalling og sakliste ble godkjent.

2. Stig Mjønes ble valgt til møteleder og Anne Løkstad til sekretær for møtet. Ola Fossvoll og Marit Krovoll Høiseth ble valgt til å skrive under møteprotokollen.

3. 10 personer til stede, alle stemmeberettige.

4.Årsmelding:                                                                                                                                   

Styret:

Leder:                       Stig Mjønes                         Styremedlem:          Jens Olsen

Kasserer:                  Marit Krovoll Høiseth          Styremedlem:          Terje Staveli

Sekretær:                Anne Løkstad                      Styremedlem:          Osvald Eggen

Styremedlem:          Arne Ebbesen                      Styremedlem:          Ola Fossvoll

Styremøter:

Styret har avholdt 4 møter og behandlet 14 saker.

Drift:

Styret har i 2008 fungert som tidligere, dvs. at Osvald har fungert som vaktmester, Arne og Jense har tatt ansvar for en del vedlikehold og utsmykking i hytta. Terje har sørget for at de pålagte vannprøvene er blitt tatt samt oppfølging av avtale om septikktømming 2 ganger i året. Anne har hatt ansvar for utleie av hytta, og Marit har hatt ansvar for innkjøp og oppfølging av kjøkken, og salg på søndager.

Det siste året ble hytta utleid mot betaling 32 ganger. Oif-avdelingene har benyttet hytta 20 ganger, mens skoler og barnehager har hatt 33 dager i Ulvåsen. I skisesongen bruker ski-avd. hytta på tirsdagskveldene, for sosiale sammenkomster etter treningene.

I følge regnskap 2008 viser tallene at hytta drives godt. Styret finner det gledelig at overskuddet kan bidra til ulike aktiviteter i Ulvåsmarka, se oppfølging av styrevedtak.

Oppfølging av styrevedtak:

I 2008 feiret Ulvåshytta  10. års jubileum og i den forbindelse arrangerte styret fest for Ulvåshyttas venner. Dette som en oppmuntring for den innsatsen de legger ned for å holde hytta søndagsåpen gjennom disse årene.

I forbindelse med anskaffelse av løypemaskin har Ulvåshytta bidratt med kr. 10 000,-.

Marit fikk ansvar for å anskaffe pc, projektor og lerret og som nå er montert og til bruk for de som leier hytta. Pål Ove Lilleberg har tatt på seg ansvaret for utstyret etter at det ble montert.

Ulvåshytta har støttet sti-komiteen med kr. 5000,- etter søknad fra komiteen. Styret har også vedtatt å gå til innkjøp av nytt kjøleaggregat, noe som ikke har blitt gjennomført i 2008, men som er nødvendig å gjøre i sommerhalvåret 2009. Andreas Helbæk har deltatt på styremøtene da han fikk ansvar for Ulvåshyttas hjemmeside og han er også leder for valgkomiteen i 2009.

Årsmeldinga opplest og vedtatt. Endelig godkjenning i OIF-årsmøtet.


5. Regnskap. Hovedpostene gjennomgått og kommentert. Økonomien er fortsatt god.
Årsmøtet hadde ingen innvendinger til regnskapet. Enedlig godkjenning i OIF-årsmøtet.

6. Budsjett for 2009 ble lagt fram til orientering godkjent. Enedelig godkjenning i OIF-årsmøtet.

7. Valg. Etter valget ser styret slik ut:
     Leder:         Stig Mjønes          Ikke på valg
     Skeretær: Anne Løkstad         Gjenvalgt for 2 år
     Kasserer:    Eva Akselsen        Valgt for 2 år  -  ny
     Styremedl.: Iren Olsen Poort  Valgt for 2 år  -  ny
     Styremedl.: Arne Ebbesen       Gjenvalgt for 2 år
     Styremedl.: Terje Staveli       Ikke på valg
     Styremedl.: Osvald Eggen        Ikke på valg
     Styremedl.: Jens Olsen            Ikke på valg

    Valgkomité (valgt for ett år):
      Tordis Svensson
      Ola Fosvoll
      Andreas Helbæk

Valgene skal godkjennes på OIF-årsmøtet.