27.06.2006 - Ulvåshytta

Referat fra styremøte 15.juni 2006.

Til stede:        Osvald Eggen, Jens Olsen, Ola Fossvoll, Marit Krovoll Høiseth, Anne Grethe Knudsen og Andreas Helbæk. Arne Ebbesen hadde meldt om forsinkelse, han ankom 19.30.

Rudolf Larsen, formannen i Orkanger Idrettsforening, deltok også på møte.

Meldt forfall: Terje Staveli.

Ola åpnet med å ønske den nyvalgte OIF-formann Rudolf Larsen, velkommen til møtet.

 

Sak 15/2006:  Økonomi.

Marit: Økonomien er god, også etter at kjellerarbeidet er avsluttet. Alle regninger i forbindelse med dette arbeidet, på til sammen kr192.114, er betalt. Hele lånebeløpet på kr.100.000 er tatt ut.  ”På bok” har vi per i dag kr35.100 og kr3.500 i utestående leieinntekter.

Det er ikke vedtatt nedbetalingstid for lånet, men vi vil innfri det så raskt vi blir i

stand til det. Som kjent har vi også søkt om spillemidler på kr125.000.

Sak 16/2006: Drifta sesongen 2005/2006.

a) Anne Grethe / Marit: Den ordinære drifta av hytta går fortsatt godt. Besøket er svært væravhengig, men det blir mellom 500 og 4.000 kr i inntekt per helg.

Det har vært ingen negative reaksjoner på at noen priser på kjøkkenet og på leie av hytta ble økt.

Mange som leier hytta, ønsker å leie den for 2 døgn, styret vedtar derfor å tilby disse en leiesats på kr2.250.

Det viste seg da vi ankom hytta i dag at kjølehjørnet er i ustand. Siden hytta skal leies ut til bryllup i helga, er det nødvendig å få orden på dette. Enten må kjølehjørnet repareres, eller så må det leies et kjøleskap.  Ansvar: Andreas.

b) Osvald: Lite fornøyd med at lavvo settes opp på plena. Dette skjedde når et par barnehager leide hytta nettopp. Barnehager og skoler får jo leie området og klosettene gratis, men det er en selvsagt forutsetning at alt brukes på en fornuftig måte, og at det ryddes før stedet forlates.

Gelenderet på terrassen må males i sommer. På tverrveggen mot øst har hakkespetten laget noen hull. Her må et par bord skiftes ut.

c) Terje har meddelt at vannprøvene fortsatt er gode.

Tømming av septiktanken har fungert som planlagt.

Sak 17/2006: Teknisk rom i kjelleren.

Det planlagte kjellerarbeidet er som nevnt avsluttet. Orienteringsavdelinga har allerede tatt i bruk sitt rom, og OIF-styret vil i den nærmeste framtid ta i bruk arkivrommet. Arne Tungen har sagt seg villig til å fungere som arkivar.

Men det tekniske rommet er ikke helt bra. Det kommer nå og da (uvisst om det er med jevne mellomrom) en del vann på golvet. Dessuten er det en del andre forhold som gjør at det må gjøres noe. Golvet i dette rommet er 10cm lavere enn i kjelleren ellers. Derfor vil vi lage en påstøp slik at vi får samme golvhøyde. Dermed kan vi legge avløpsrør fra ”salttanken” og fra et skyllekar som vi vil montere, bort til sluket.

Før vi starter arbeidet, må alt utstyr – og det er ikke lite – flyttes ut. Osvald håper da at vi kan registrere med sikkerhet hvor det nevnte vannsølet kommer fra.

Dette blir høstarbeid.

Sak 18/2006: Eventuelt.

a)     Arne meddelte at han fortsatt selger en del orkangerbilder. Det er fint!

b)     På vegne av Stikomiteen viste Andreas fram en del ”Turforslag i Ulvåsmarka komiteen arbeider med. Komiteen ønsket å få en liten tilbakemelding. Forslagene ble godt mottatt. Stikomiteen har planer om å legge ut forslagene når de er ferdig utarbeidet, på OIF´s hjemmeside, dessuten har Orkdal kommune v/Rudolf Larsen har sagt seg interessert i bruke dem.

c)     Det foreligger forslag til en del boligbygging på Rønningen og ved Joplassen. Det fører visstnok til at Ulvåsveien blir noe omlagt.  Men det er uvisst når planene blir realisert.

Møtet slutt kl.20.45.

Andreas Helbæk, sekretær