20.01.2009 - OIF

Bane 3 og spillemidler

1773.jpg

Avisdebatten om ny bane 3 for Orklahallen i Idrettsparken på Orkanger, har dreid galt av sted, mener OIF-leder Rudolf Larsen. Et innlegg nylig konkluderer med at det blir vanskelig å få tippemidler til planen. Larsen påpeker at Bane 3 er helt i tråd med idrettens ønsker og myndighetenes retningslinjer.

Av Rudolf Larsen
leder i OIF

Mads Løkeland skriver i et innlegg i ST 16. Januar under tittelen ”Tippemiddel til idrettsanlegg i Orkdal”. Hans konklusjon er, sitat: "Det kan bli vanskeleg, og ta lang tid, å få tippemiddel til ny hall (bane 3) ved Orklahallen, mens anlegg ved Orkdal vgs rimeleg enkelt vil få tippemiddel i løpet av kort tid.”
Han begrunner sin argumentasjon, slik vi forstår det, på generelle utsagn fra diverse Stortingsmeldinger og uttalelser fra Norges Idrettsforbund om fordelene om sambruk av anlegg mellom idrettslag, skoler og kommuner.

Avslutning.jpgSør-Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet et forslag til ”Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag. Mål og retningslinjer for anleggsutvikling 2009-2013”. For å tydeliggjøre arbeidet med å videreutvikle gode anlegg for idrett og fysisk aktivitet er det i planen valgt et større fokus på anlegg enn tidligere. Dokumentet er utsendt på høring til kommuner og særkretser og skal sluttbehandles politisk i Sør-Trøndelag Fylkesting i løpet av april 2009.
På grunn av mange søknader til store anlegg, er ventetiden på tilsagn ifølge fylkeskommunen for enkelte anleggstyper opptil fire år.

I høringsnotatets kapittel 3.3 ”Strategier for å redusere ventetiden på spillemidler” heter det: ”Det blir derfor ekstra viktig å sørge for at vi bygger riktig anlegg på riktig sted, for best mulig utnyttelse av de offentlige tilskuddene. Dette må skje gjennom tydelige anleggsprioriteringer, både i idretten og i det offentlige. Det må stimuleres til samarbeid på tvers av idretter, og det må i større grad etableres samarbeid mellom kommuner. Det er ønskelig at kommunene tar et større ansvar for å gi innbyggerne tilfredsstillende anlegg for fysisk aktivitet og idrett. Dette kan skje på ulike måter: Gjennom rene kommunale anlegg, tilskudd, rentefrie lån/forskuttering, faste leieavtaler, fri tomt etc. Det må også arbeides for gode avtaler med privat næringsliv.”

Dette er helt i tråd med konklusjonene til ”Visjonsutvalget” som anbefaler utbygging av Idrettsparken, Orklahallen, Nedre Rømme og Gammelosen.

Høringsnotatets mål og visjoner kan direkte relateres til fordel for utbygging av bane 3 (og klatrehall) ved Orklahallen og er helt i samsvar med ”Visjonsutvalget”s konklusjoner og anbefalinger. Sitat:

  • Prioritere modernisering av eksisterende anlegg framfor nyetableringer.
  • Prioritere anlegg som gir stor aktivitet og som fremmer flerbruk/sambruk.
  • Tilrettelegge for aktivitetsanlegg der folk bor.
  • Stimulere til interkommunale anlegg og anlegg av regional betydning, gjennom robuste idrettsrådsmodeller og inkluderende prosesser i kommuner og fylker.
  • Sikre og utvikle anlegg og områder slik at flest mulig gis anledning til å drive fysisk aktivitet både i organisert og egenorganisert regi, i friområder og til skole og jobb.
  • Anlegg som evner å kombinere og tilrettelegge for flere idrettsgrener, breddeidrett, folkehelseperspektivet og friluftsliv med universell utforming vil prioriteres.
  • Dagens ordning der kommunene lager lokale prioriteringer videreføres. Idrettskretsen får ansvar for samordning mellom særidrettene til en helhetlig anbefaling for behandling i fylkeskommunale organer.

Ut fra ovenstående punkter og at dagens ordning med lokal prioritering av anlegg i Orkdal behandles av kommunestyret etter innstilling fra Orkdal Idrettsråd og tidligere kommunale vedtak om bygging av ny bane 3 og klatrehall i samband med Orkahallen, mener jeg Mads Løkelands framstilling og konklusjon av en søknad om spillemidler til Orklahallen blir helt misvisende.