12.11.2008 - OIF

Informasjon om politiattester

1579.gif
Orkanger IF har startet arbeidet med å avkreve politiattest av alle frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming. Ove Aanonsen er oppnevnt av styret som ansvarlig for arbeidet.

paragraf.gifAlle avdelingslederne i OIF har fått ansvar for bidra med å informere alle tillitsvalgte om ordningen.

Ove Aanonsen i hovedstyret skisserer følgende opplegg:

  • Alle aktuelle fyller ut "Søknad om politiattes" felt A og C i søknaden.
  • Søknaden leveres til leder i avdelinga eller utvalget. Søknadene i hver avdeling/utvalg leveres samlet til Ove sammen med oversikt (regneark) over aktuelle personer.
  • Ove sender alle søknadene felles til Politiet for behandling.
  • Hver enkelt søker får Politiattest sendt til sin adresse.
  • Hver enkelt viser frem sin attest til lagets "attestansvarlig" (Ove Aanonsen) som krysser av i idrettsforeningens oversikt at Politiattes er vist frem.
  • Hver enkelt oppbeverer sin attest selv.  Idrettsforeningen skal ikke ha kopi,- kun logge at attest er vist frem til "attestansvarlig"

Ingen trenger å oppsøke politikontoret for å få gjort dette.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ove Aanonsen.

OIF skal ikke samle sammen slike attester for å ha dem i et arkiv. Attesten skal bare forevises, godkjennes og registreres som framvist.

Det er bare idrettslagets hovedstyre som kan avkreve politiattest og ikke grupper eller utvalg i laget.

OIF forventer at alle avdelingsledere følger opp dette arbeidet, som alle idrettslag er pålagt av Norges Idrettsforbund.

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

Du finner mer info på www.nif.no - her er lenke til viktige dokument i ordningen:

Veileder for politiattest

Søknadsskjema for politiattest

Brev fra Politiet

Om taushetsplikt