24.11.2010 - OIF

OIF tar over Idrettsparken

Endelig er det klart: OIF får en langsiktig leieavtale for drift av Idrettsparken med Orkdal kommune. I tillegg blir det utvidelse av Orklahallen med både en ny bane 3 og en basishall i tillegg. - Dette er det største som har skjedd i OIF siden 1949, sier OIF-leder Rudolf Larsen til http://www.avisa-st.no/ og les mer om saken på orkangervel.no

IdrettsparkenDet var i dagens formannskapsmøte politikerne ble enige om denne planen for utvikling av hele Idrettsparken. OIF har gjennom visjonsarbeid og forhandlinger med kommunen lenge jobbet for å få i stand en slik løsning for Idrettsparken.

Endelig vedtak blir fattet i kommunestyret i desember.

Her er formannskapets vedtak 24.11.2010:

Orklahallen:

Det har i lengre tid vært et ønske om å erstatte ”gammelhallen” med en ny bane 3. Det har også kommet sterke ønsker om bygging av en ”basishall”.

”Hallutvalget”s anbefalinger foreligger og flertallsgruppen vil
fullfinansiere dette alternativet som innebærer ny bane 3 mot vest med en basishall i videreforlengelse og et nytt virmleareal mellom klatrehallen og dagens hall.

En forutsetning for å gjennomføre denne utbyggingen er at eierskapet av hallen overføres til kommunen. Det forutsettes at dagens tilskudd fra kommunen omgjøres til leieinntekter og at kommunen leier de ”nye” arealene i inntil 60 prosent av åpningstida.

Dette må betraktes som første byggetrinn i videre utbygging av skolene på Orkanger. Ved å flytte kroppsøvinga for Orkanger-kolene til Orklahallen vil det frigjøre plass i dagens bygningsmasse som dermed kan ombygges til nye undervisningslokaler uten å forbruke uteareal. Dette vil da være en meget god investering som i neste omgang vil redusere kommunens investeringsbehov når alternativet er å flytte den ene skolen til ny tomt. Det forutsettes videre at 100.000 av dagens utgifter erstattes med dugnadsinnsats fra OIF. Det er lagt inn utbyggingskostnader på 28 mill inkl mva. Med 60% kommunal leie vil momsrefusjonen utgjøre 3,36 mill og spillemidlene utgjøre 7,4 mill.

Kommunens reelle utgift vil dermed til 17,24 mill. Dette er 160’ mindre enn det som ligger innbakt i RN. I tillegg vil det påløpe renteutgifter på forskuttering av spillemidler på ca. 260’ pr år. Dette finansieres av OIF sin dugnadsinnsats, samt at kommunens vedtatte kapitalkostnader på lånet på 7 mill kan bære det resterende beløpet på kr. 160.000.

Frivilligheten gjør en stor og uegennyttig innsats for å legge til rette skiløyper i hele kommunen. Flertallsgruppen ønsker å bidra til dette arbeidet med en årlig bevilgning på 150.000.

Fond idrettsanlegg/nærmiljøanlegg:

Det avsettes 2 mill til fond idrettsanlegg. 1 mill øremerkes oppgradering av friidrettsanlegg i Idrettsparken. Fond nærmiljøanlegg styrkes med 300.000.

Det forutsettes at det etableres en avtale med OIF angående overtakelse av Idrettsparken og som også inneholder en forpliktende dugnadsinnsats i Orklahallen og Idrettsparken. 100.000 i Orklahallen og 220.000¨i Idrettsparken.

Nytt badeanlegg

Formannskapet/kommunestyret ber om at det utarbeides plan og kostnadsoverslag for nytt badeanlegg i idrettsparken. Anlegget skal ha 25, alt. 50 m basseng, barnebasseng og muligheter for stup. Ved gjennomføring av prosjektet forutsettes det at badet ved Orkanger barneskole nedlegges

- Dette er det største som har hendt for OIF og Idrettsparken siden åpningen av gressbanen i 1949!! Og nå starter jobben!! sier OIF-leder Rudolf Larsen.