12.08.2009 - OIF

OIF vil ha Knyken-orientering i Idrettsrådet

2013.gif

OIFs representant i Orkdal Idrettsråd, Rudolf Larsen ber om et møte i Idrettsrådet for å få en orientering om Orkdal ILs millionsøknad til nytt anlegg i Knyken. Så sent som 9. juni i år hadde rådet kontaktmøte, men der ble denne saken ikke nevnt av OILs representant, noe som synes merkelig i og med at rådet er et samarbeidsorgan.

I henvendelsen fra OIF-lederen til Idrettsrådet heter det:

- Som styremedlem av Orkdal Idrettsråd vil jeg be om at det innkalles til styremøte i Orkdal idrettsråd.

Det bes om en redegjørelse for OILs søknad av 02.07.09 til Orkdal kommune om tilskudd til utbygging og rehabilitering av ”Nye Knyken Skisenter” i 2009.

De tiltak det søkes om støtte for er ikke på Orkdal Idrettsråds prioriteringsliste som ble vedtatt 23. oktober 2008.

I ”Plan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2013” står det:
Orkdal Idrettsråd har en viktig funksjon både i planarbeidet og i forbindelse med de årlige rulleringer av planen. Orkdal Idrettsråd skal hvert år ha planens tiltaksdel på høring før planen rulleres i kommunestyret.
Idrettsrådet har også et koordineringsansvar opp mot idrettslagene i Orkdal kommune og har et viktig ansvar for å stimulere til samarbeid på tvers av idrettslagene. Anlegg som er nevnt i planen kan ved rullering tas inn i prioritert tiltaksdel gjennom planperioden, men anlegg som ikke er nevnt i planen kan først tas inn ved revidering.