04.09.2009 - Stikomité

Referat fra komitémte 03.09.2009 kl.18.00 i Ulvåshytta.

Alle til stede: Eimunn Krokdal, Arnfinn Sæthre, Thor Isdahl og Andreas Helbæk.

Sakliste:
Sak    8/2009:  Gapahuk.
Sak    9/2009: Ny rastebenk på Furuberget.

Sak 10/2009:  Platter / klopper på Rømmesmyra.
Sak 11/2009:  Eventuelt.

Sak 8/2009: Gapahuk.
Se sak 7/2009.
Statskog har bevilget kr 20.000,- til bygging av gapahuker. Statskog sier i sitt brev bl.a.: "Vi ser på dette som et svært positivt tiltak rettet mot barnehager / barneskolen og generelt utøvere av det enkle friluftsliv."
Videre sier Statskog at gapahukene "palsseres  innenfor, eller i nærheten av, de arealer Orkanger Idrettsforening allerede har avtaler på i forbindelse med løypeanlegg, parkeringsplass og tomter til lagshytte, garasje m.m på Ulvåsen, men vi er åpen for annen palssering på eiendommen dersom det er ønskelig".
Dette er helt i tråd med det vi i stikomitéen ønsker og som det fremgikk av vår søknad.
I stikomitéen ser vi for oss tre alternative palsseringer: 1) På liten kolle vest for Ulvåsmyra (like nord for hytta), 2) på kolle sør-øst for hytta (bare noen ti-meter fra hytta), 3) på høyden sør-vest for Olavsbu. Andre kan kanskje ha enda bedre forslag.
Et grundig forarbeid må gjøres, og det er nødvendig for oss å samarbeide med skiavdelinga, styret i Ulvåshytta og styret i OIF.
Vi ønsker å bygge to gapahuker tett sammen med med bål / grillplass mellom. Men hvordan skal de bygges? Byggematerialer? Ansvarlig byggeleder? Økonomi. Osv.
Vi sender utskrift av dette referatet til de ovenfor nevnte avdelingene.

Sak 9/2009: Ny rastebenk på Furuberget.
For noen dager siden fikk Andreas telefon fra Statskog v/Knut Røst, som tilbød oss en stor og kraftig rastebenk gratis til plassering på Furuberget. Andreas takket omgående ja. Forutsetningen fra Statskog er at vi står for transporten opp til Furuberget fra Lysthusflata (eller kanskje Rønningen). Det vil vel ikke by på problemer for oss.
Den nye rastebenken kan enten plasseres sammen med den som står der fra før, eller kanskje kan vi flytte den gamle til et annet sted.
Dette bli ikke aktuelt før neste år.

Sak 10/2009: Platter / klopper på Rømmesmyra.
Som kjent har vi fått spillemidler (kr 21.000,- ) til hjelp for å fullføre kloppebygginga på Rømmesmyra.
Vi i stikomitéen har nok vært litt betenkte  når det gjelder å legge platter over hele myra. Hvordan vil det komme til å se ut? Kan det gjøres på en mer naturvennlig måte?
Arnfinn foreslo å legge to eller tre breie (6 tommer) og f.eks. fire meter lange langsgående planker ved siden av hverandre med tre eller fire bord på tvers under. Så kan flere slike "enheter" heftes / spikres sammen slik at vi kan få lange, sammenhengende klopper.
Dette tror vi ikke blir så synlig på myra, og dermed mer miljøvennlig.
Vi vet at Den Norske Turistforening har gjort dette flere steder, f.eks. i Sylane og Rondane.
Vedtak: Andreas tar kontakt med TT og skaffer mest mulig informasjon om dette.

Sak 11/2009: Eventuelt.
a) Det har i løpet av sommeren blitt utført noe ryddearbeid.
b) Et nytt skilt som viser veien opp til Østhusen fra Ulvåsveien er blitt satt opp.
c) P.g.a. snøbrøyting i vinter ble skiltene i Oksbåsen tatt ned. Etter avtale med grunneieren har vi funnet ny plassering av dem, men det fører til at vi må lage to nye skilt. Dette vil bli ordnet i løpet av høsten.

Møtet slutt kl.19.30.


Andreas Helbæk