06.06.2007 - Stikomité

Stikomitémøte i Ulvåshytta 5.juni 2007 kl.19.00.

Sakliste:

1. Forespørsel om noen av "våre" stier også kan merkes som sykkelstier.
2. Bygging av bruer.
3. Stien Gabrielrødåsen - Eldevikveien.
4. Sagn om merker etter konglig hest på Lysthusflata.

1) Forespørsel om noen av "våre" stier også kan merkes som sykkelstier.                                                                        

 Komitéens mening: Vi er klar over at noen bruker sykkel i stiene. Dette verken kan eller vil vi forby. Men hvis de blir merket for sykkel, er det rimelig å anta at sykkeltrafikken kommer til å øke betraktelig. Det mener vi blir uheldig av forskjellige grunner:

* Større sykkeltrafikk vil være belastende og ødeleggende på stiene. Spesielt på blaute steder og forøvrig etter mye nedbør, vil mye sykling sette djupe spor som vil bli vanskelig å fjerne. Ellers vil nok behovet for det generelle vedlikeholdsarbeidet øke.

* Mer sykling på stiene kan gå på bekostning av sikkerheten. Stiene er mange steder smale, og egentlig tenkt bare for gående. Det er for eksempel lite hyggelig for en familie med barn på tur oppover en trang sti å plutselig møte en syklist i relativ stor fart.

2) Vi har mer brumateriell liggende ved stien Rødåsen - Årlia, og her er det behov for flere bruer.  Thor tar ansvaret for bygging av flere bruer.

3) Det er behov for skilting, merking og rydding på stien Gabrielrødåsen - Eldevikveien, og dessuten å sette opp fareskilt på Raudhåmmårn, Utsikten og Furuberget.  Arnfinn og Eimunn tar ansvar for dette.

4) Et gammelt sagn sier at det på området Lysthusflata finnes spor etter hesten til Harald Hårfagre, som altså for mer enn tusen år siden red gjennom området. Men hvor finnes det? Flere har etterlyst stedet, og oppfordret oss til å merke det. Arnfinn vil forsøke å finne det.

Møtet slutt kl.20.30.